แบบทดสอบความเหมาะสมคืออะไร?

Updated on กุมภาพันธ์ 2, 2024

แบบทดสอบความเหมาะสมใช้ไม่ได้กับสถานที่ของคุณ

เมื่อสมัครบัญชีกับ BlackBull Markets คุณอาจต้องตอบแบบทดสอบความเหมาะสม คุณจะมีเวลา 7 นาทีในการตอบคำถามแบบปรนัย 5 ข้อ คุณจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องอย่างน้อย 4 ข้อจึงจะผ่าน

Suitability Quiz Practice Questions #

Did this answer your question?
Join Now